Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


loko:schlaraffia

Schlaraffia Festsäle

SW 48, Encke Platz

Foto eines Saales

Im Jahr 1845 ist er als „Enke-Platz“ (Polizeirevier 12) im Adressbuch angegeben. Ab 1860 schreibt er sich richtig „Enckeplatz“. 1927 wurde er als Platz aufgehoben und einbezogen in die → Enckestraße. Die Straße wurde als Verlängerte Charlottenstraße unter Einbeziehung des Enckeplatzes bis zur Lindenstraße angelegt. Sie wurde später wieder verkürzt.

Verlängerung der Charlottenstraße zum ehemaligen Blumen-Großmarkt.

Abschiedsfes für Andreo Cseh (1931)

Abschiedsfest für Andreo Cseh (1931)

Am 22. März 1931 wurde Andreo Cseh mit einem Fest in den Schlaraffia-Festsälen (SW 48, Encke Platz ) mit 400 Teilnehmern verabschiedet. Im Namen des Cseh-Komitees danken Dauge und Glück. Lindemann übergab ein Diplom, nach dem Cseh Ehrenmitglied des Berlinder Esperanto-Verbands wurde.

Der jüngste Schüler (4 jahre) und der ältste (80 jahre)

Es sang Fräulein Schönbom begleitet von Herrn Uppmann

anwesend war auch Prof Kawahara aus Tokio.

Quelle

Nia Ce-Festo (22. III.). Ni diris adiaü al nia Satata ■samideano Ce en la per floroj kaj E-flagoi rite ornamita granda Cambr- ego de Schlaraffia-Festsäle. 400 personoj venis por . dank! pastron Ce. En la nomo de la Ce-komitato dankis s-roj Dauge kaj Glück, S-ro E. Lindemann en la nomo de Gruparo transdonis al pastro Ce diplomon, per kiu Gruparo faris lin „honora membro“. La P de G. E. A, kiu siatempe enkondukis pastron Oe en la publikaj provlecionoj, es- primis al Ce danken pro la hone sukoes- intaj kursoj. La plej juna kurs-partopren- intino (4-jara knabino) kaj la plej maljuna kurs-partopreninto (8ö(?)~jara junulo) per kelkaj vortoj diris al pastro Ce adiaüon. La dankon en la nom > de la kursanoj diris en bonhumora, per ,5Ce-aj“ esprimoj spkäta pa- rolado juna Ce-kursanino. S-ro von Wal- dowski ' dankis an la nomo de Beriin-aj geänstruistoj. S-ro Oe respondis al ßiuj parolintoj. En sia kutirna, bonhumora, fadl- komprenebla maniero 11 admonis la „novajn E-homojn“, resti fidelaj al nia verda flago kaj batali kun ni por nia sankta ideale. Li promesis, post kelka tempo reveni Berlin-on por färi „malgrandan kontroion“, tu la kurs- anoj ne forgesis, kio-n ili lernis dum la ; kon- versadaj vesperoj. Adiaüe ii donacis al ßiu „oran„ E-älosüom, Kantis en E f-ino Schönbom, akompanis Sin s-ro Uppmantn, re­chts humorajojii en germana lingvo s-ro Gramer. Pastro Ce restis . gis la fino de la feste, li devis nitrite laboii en tru vespero, ßar preskaü Ciu petis de M aütogramoiL Oeestis äakaü prot. Kaüahara el Tokio,

2016/05/29 16:56
loko/schlaraffia.txt · Zuletzt geändert: 2015/03/14 17:13 von roland