Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


event:vorkongress1931

Inhaltsverzeichnis

Eine Art Vorkongress 1931

Vor dem Esperanto-Weltkongress (23. UK) in Krakau

28. 7. Café Central (Interkona Vespero)

29.7. Rundfahrt mit einem speziellen Omnibus. Mittagessen im Haus Vaterland, mit einem Elite-Autobus nach Potsdam, Motorboot-Tour auf der Havel. Abends im blumen- und fahnengeschmückten Alten Askanier. Vorsitz Lindemann, E., Grußwort Arnold Behrendt als Vorsitzender von G.E.A.|G. E. A.

30.7. Besuch der Internationalen Bauausstellung oder Rundgang durch die Stadt. nachmittags Flugfeld Tempelhof, wo das Luftschiff „Graf Zeppelin“ von seiner Polarfahrt gelandet war. Abends Lunapark.

Quelle

Internacia Tagoj en Berlin

La Berlin-a kvazaŭa antaŭkongreso bome sukcesis. Partoprenis gesamideanoj el sep diversaj landoj.

28. VII. en Kafejo Central senĝena interkonatiĝa vespero.

29. VII. antaŭtagmeze rondveturado per speciala aŭtobuso tra Berlin, komua tagmanĝo en Haus Vaterland; posttagmeze per Elite-aŭtobuso veturado al kaj trans Potsdam, rava Elite-motorboat-veturado sur la ĉarma Havel. Vespere salutvespero en per floroj kaj E-flagoj riĉe ornamita ĉambrego de „Alter Askanier„. Prezidis s-ro E. Lindemann, kiu salutis la multnombran ĉeestantaron en la nomo de la aranginto, E-Gruparo Berlin. Li klarigis, kial la Gruparo ne aranĝis oficialan antaŭkongreson kaj dainkis al la eiksterlandaj geamikoj pro ilia vizito. Samideano Behrendt, Prezidanto de G. E. A., salutis en la nomo de G. E. A. Sekvis salutvortoj amikaj kaj dankaj de reprezentantoj de la diversaj nacioj. Tro rapide pasis la vespero. LZ-127-polar.jpg

30. VII. antaŭtagmeze vizito al Internacia Konstruaĵ-Ekspozicio kaj laŭ- volaj gvidadoj tra la urbo. Posttagmeize vizito al flughaveno Tempelhof. Feliĉa, al la E-istoj favora hazardo donis spektaklon neatenditan: En tiu posttagmezo alvenis en Berlin la aerŝipo „Graf Zeppelin“ el la arkta regiono. Majeste kaj grandioze alproksimigis la „arĝaita„ mirakio de la tekniko. La gesamideanoj havis okazon, observl el plej-proksimeoo la surtieriĝoo kaj forflugon de la aer-giganto. Ili vidis kaj aŭdis Dron Eckener kaj la Berlin-an ĉefurbestron Dron Sahm. Neniam ili forgesos ĉi tiun posttagmezon. Vespere komuna vizito al Luna-Park, kie oni bonege amuziĝis ĝis frua matenhoro. Dankon al ĉiuj, kiuj vizitis nin kaj dankon al niaj fervoraj junaj halpantoj, kiuj ĉiam estis je la dispono de niaj gastoj.

E-Gruparo Berltn

event/vorkongress1931.txt · Zuletzt geändert: 2015/03/16 13:44 von roland