Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


event:berlin1914-3

Berlin — Societo Merkur. La 26. II., post parolado de S-ro William, S-ro Kretzschmann (firmo Georg Reiner, Berlin-Rummelsburg) montris per multaj mendoj, kiujn Ii ricevis el ĉiuj landoj, la utiiecon de E. Kiel gasto partoprenis S-ro Larsson el Stockholm, kiu ra- portis pri propraj travivaĵoj. — La 19. III. S-ro Wengler, Del. de Ü. E. A. por Berlin, parolis pri U. E. A, kaj S-ro Hyde, veninta el Melbourne (AŭstraKo) amuze raportis pri sia vojaĝo tra la duona mondo kaj pri siaj renkontoj kun E-istoj.

E-grupo „Einstein" aliĝis al G. E. A.

Vaganta Grupo Esperantana. La grupo aranĝas ĉiumonate belajn migradojn tra la „Mark„ (provinco Brandenburg) kaj intencas aliĝi al la „Allgemeiner Märkischer Touristen-Bund“.

Laborista Gruparo. Cefkunveno okazis la 5. I. En ĝi oni elektis P: S-ron Schulz. Por havi instru- antojn, oni decidis fondi kurson por progresintoj.

event/berlin1914-3.txt · Zuletzt geändert: 2015/03/18 18:57 von roland