Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


dok:archiv_de

Gespeicherte HTML-Seiten von esperanto.de

http://archive-de.com/de/e/esperanto.de/2013-10-14_3023043_80//

http://archive-de.com/de/e/esperanto.de/2013-10-15_3023043_18/Berlina_Kalendaro_Marto_1998/

http://archive-de.com/de/e/esperanto.de/2013-10-14_3023043_80//

por la rekonstruo de la Esperantodomo eble en somero 2005 Robert Weemeyer kontaktis al Torun Jansson komisiito pri laborbrigadoj e TEJO i sciigis al ni siajn bonajn spertojn kun la internacia organizo SCI Service Civil International Ni do kontaktis la lokan sekcion de SCI kaj prezentis nian ideon En Oktobro reprezentantino de SCI Yvonne Polland renkonti is kun ni por unua ekkono i prezentis al ni la laboron de SCI la tempoplanon por la organizado e SCI kaj la kondi ojn Krome i anka iom rakontis pri laborbrigado kiun SCI organizis en somero 2004 por Budaisma centro nur unu kilometron for de la Esperantodomo Ni anka kune rigardis la kortan domon Nia tasko estus la gastigado de la laborbrigadanoj kaj la organizo de la laboro Krom la laboran parton SCI postulas anka tiel nomatan study part Tiu studa parto en nia okazo certe estus enkonduko al Esperanto iaj praktiko kaj kulturo Je la 26a de Novembro ni denove renkonti os kun Yvonne por pli konkretigi la planojn Sebastian Hartwig Opinioj pri BI kontento kaj konservemo La an o de la redakcio de Berlina Informilo ajnis al la estraro de la Esperanto Ligo Berlin ta ga momento por enketi la opinion de la ricevantoj El la dissenditaj enketiloj revenis is la komenco de Oktobro 33 kaj eble pliaj revenos post la dissendo en Oktobro Unu persono ne sendis enketilon sed skribis leteron aliaj uzis la liberan spacon por pliaj komentoj Tamen la plej multaj simple plenigis la preparitajn respondojn Unu reago estis malabono sen pliaj informoj Inter tiuj kiuj indikis la a on la generacio sub 50 aperas nur malofte dum proksimume la duono havas pli ol 60 jarojn Tial la plej multaj legas la Informilon de minimume 5 foje de pli ol 30 jaroj La enerala tendenco estas ke iuj legas preska a definitive ion kaj ke ili sentas sin bone informitaj Gravaj an oj ne estas dezirataj La aperritmo kaj la formato restu kiel ili estas Papera versio estas dezirata de preska iuj kvankam la ekzisto de elektronika versio ne estas malakceptata kiel kroma servo Granda nombro e pretas akcepti pli simplan aran on de la teksto kaj pretas facile rezigni pri revuostila tipografio Precipe la mizera kvalito de la fotoj estis foje menciita La tendenco de la enketo estas pledo por da rigi la konatan e kun reduktita kvalito Tamen la enketo is nun ne respegulas la opiniojn de la junaj legantoj se ili ekzistas La reagoj venis efe de personoj kiuj estas en diversaj manieroj aktivaj kaj gvidas a partoprenas grupojn voja as gastigas ktp Inter tiuj kiuj malka is sian nomon sub la demandilo okazos lotumado La premioj estos disdonataj dum la Zamenhofa festo en Decembro Enketiloj kiuj revenos is la 15a de Novembro partoprenos la lotumadon Tiuj kiuj ignoris la enketon is nun povas mendi enketilon Roland Schnell vicprezidanto Anoncoj kaj raportoj TEJK kunsido en Berlino De la 4a is la 7a de Novembro okazos en la Esperanto kulturcentro en Lichtenberg kunsido de Tut E http://www.esperanto.de/bb/informiloj/i_11_2004.htm (2013-10-14)

Moser Haus am Lietzensee kaj Peter Bà à ELB Salutoj de Halina Gorecka Kaliningrado Adventaj kantoj Rondo Musicale Malgrandaj rimarkoj pri Ludoviko Lazaro Zamenhof kiu estis naskita je la 15a de Decembro antaÅ 145 jaroj Robert Weemeyer Kafa paÅ zo Klezmer musiko Sennoma Trio NeÅ atata gasto Maljunula teatra grupo JORIS Fragmento el la uverturo de la opero Der Kalif von Bagdad de Adrien Boieldieu Hans Moser Piano La planata kunfandiÄ o de la esperanto asocioj de Berlino kaj Brandenburgio stato de la preparoj Intervenoj Muzika fermo de la festo Sennoma Trio Nin gastigas la esperanto grupo Lietzensee kaj la Ä oro Rondo Musicale Post la festo amika kunestado en restoracio Romiosini Neue Kantstraà e 17 Esperanto Ligo Berlin r a La prezidento Peter Bà à Nia tuta semajno en BerO Ä iam indas vojaÄ i al Berlin Tion ankaÅ ni Carolin el Munkeno kaj Jan Christof el Marburg pensis kaj decidis tutan semajnon resti en tiu belega kaj interesa urbo SerÄ ante taÅ gan loÄ ejon ni estis invititaj tranokti en la fama BerO kie troviÄ as la oficejo de Germana Esperanto Junularo Kiel speciala servo Robert atendis nin en la stacidomo kaj ekde tiam ni baras la oficejon per niaj aÄ oj kaj demandoj se oni deman das la diligentajn BerO anojn pri iu afero ili tuj serÄ as la respondon en komputila statistiko Kvankam ni ambaÅ jam ofte estis en Berlin kaj eÄ ekkonis unu la alian Ä i tie ni vizitis multajn vidindaÄ ojn Ä ar la urbo kaj la Esperanto Domo daÅ re Å anÄ iÄ as Ekzemple ni rigardis la nunan aspekton de la monumento pri la mortigitaj Judoj en EÅ ropo la Brandenburgan pordegon kaj ekspozicion pri Namibio en la historia muzeo Kutime ni vespermanÄ is en Prenzelberg Ä ar tie troviÄ as http://www.esperanto.de/bb/informiloj/i_12_2004.htm (2013-10-14)

ol kvindek Esperantistoj en agrabla ta ga loko la feston Granda dama o far Vultavo La fama eldonejo Kava Pech de Petr Chrdle en Prago spertis inundon de la rivero Vultavo Vltavo Moldau Kiam la efo estis en Fortaleza e UK la kelon de la presejo invadis akvo is alteco de du metroj kaj detruis ma inojn kaj stokojn da lobroj i a parton de la fre presita PIV aro en valoro de 50 000 ELB ano Monika Ludewig poste vizitis la eldonejon kaj nun dum la Zamenhoffesto raportis pri tiu granda cetere ne asekurita dama o Poste i petis kolekti monon La eestintoj spontane donis preka duvent n kaj Peter Kühnel en la nomo de Esperanto domo Michendorf aldonis 50 Estas la plano is fino de Januaro plu kolekti monon kaj poste doni in al Kava Pech Do iu estas petata is tiam sendi donacon kun la celo inundo al la konto de ELB n ro 70550 102 po tbanko 100 100 10 Emblemo ser ata Por la jubilea jaro 2003 ELB ser as emblemon kiu enhavas la nombron 100 la vorton Esperanto kaj la vorton Berlin Jar efkunveno 2003 i i foje ne okazos komence sed nur meze a fine de Februaro pro tiu la invito estos publikita nur en la venonta BI 2 03 Politika honorigo kaj diskuto Kvaronhoro piede de la Esperanto kulturdomo en Berlin Lichtenberg trovi as la tombejo de Rosa Luxemburg kaj Karl Liebknecht kie tradicie en Januaro okazas la solena rememoro pri la du grandaj inspirantoj de maldekstra movado Inter la dekmiloj kiuj kunvenas iun jaron irka la tombejo tradicie estas Esperantistoj La anoj de la Maldekstra Forumo de kelkaj jaroj partoprenis per granda sloganbendo kaj disdonis flugfoliojn Ofte okazis ke partoprenantoj el aliaj urboj konfesis ke ili amba estas Esperantistoj a ke http://www.esperanto.de/bb/informiloj/i_1_2003.htm (2013-10-14)

volantan legi kaj respondi oficialajn leterojn Pasis kelkaj monatoj mi abunde korespondadis kun oficialuloj de UEA Steele kaj Corsetti tiuj futbalis la demandojn plu de Italio al Roterdamo de Roterdamo al Pollando Sed la diplomon ne sendis Al mia demando kio estas tiom malfacila en forsendo de unu diplomo s ro Corsetti respondis ke oni ja estas lernantaj kaj s ro Steele pli abrupte kulpigu pri io la polan po ton is nun mi ne sciis ke pri la Belartaj Konkursoj respondecas la pola po to Post kvarmonata kverelkorespondado mi ricevis malhelbluan folion diplomon kun la sola subskribo de Handzlik La folio asertis ke mi gajnis la trian premion Ne la duan u la diplomo eraras a revuo Esperanto A eble Handzlik ne scipovas kalkuli is tri A eble mi tamen nenion gajnis Mi denove skribis al la UEA burokratoj Tiuj ofendite silentas i ne nur postulas la diplomon sed e la korektan enhavon Impertinenta o Nun UEA jam anoncis la sekvontajn BK malgra ke ankora ne estas tute klare kio okazis dum la BK 2002 Mi scias kiel oni elkalkulas la gajnintojn e BK oni elektas dek la plej bonajn kaj poste renverse adicias tiel ke la unua ricevas 10 poentojn dua na ktp Post tio kio okazis mi ne kredas ke la sekretario de BK Handzlik sukcesis tion fari Pasis iuj limdatoj la ustan diplomon mi ne havas e ne vere scias u mi ion gajnis Kio okazus se mi kondutus tiel kiel la UEA burokratoj ne pagus la membreckotizon sendus la konkursa ojn por la BK ne is la 30 a de marto sed iam maje u UEA akceptus tion Certe ne La mem skribitajn le ojn kaj regulojn rajtas malobei nur UEA mem pli precize la triopo Handzlik Steele Corsetti ajnas ke tiuj sinjoroj ne komprenis ke labori por Esperanto estas ne nur foti i por la revuo Esperanto kaj fari bombastajn paroladojn de grandaj scenejoj Kaj kiel mi kredu al seriozeco de organizo proklamanta grandiozajn celojn sed ne kapabla plenumi e bagatelajn jam pagitajn de la membraro servojn Lena Karpunina el La Ondo Anoncoj kaj raportoj Memorvesperoj en Februaro En Februaro ni povas memori pri tri Berlinaj Esperantistoj kiuj agadis anka kiel perantoj inter kulturoj La 10an de Februaro 19a h okazos en Mittendrin memorvespero pri la grava Berlina baltisto slavisto kaj esperantologo Prof Viktor Falkenhahnn 1903 1987 Okaze de lia 100a naski datreveno 2003 02 11 la slavistino kaj biblioteksciencistino prof Friedhilde Krause kaj la prezidanto de la Societo por Interlingvistiko d ro Detlev Blanke oma os vivon kaj verkon de Viktor Falkenhahn anka per personaj rememoroj Viktor Falkenhahn estis profesoro e la Humboldt universitato de Berlino Li fami is per esploroj pri la litova bibliotradukisto Bretke tradukis litovajn fabelojn kaj gvidis en Berlino la agadon de rondo de baltistoj kiu anka hodia da rigas lian laboron sub gvido de prof Eckert Greifswald Falkenhahn anka parolis Esperanton apartenis al la Centra Estraro de la Esperanto Asocio en Kulturligo de GDR kaj gvidis la Fakgrupon http://www.esperanto.de/bb/informiloj/i_2_2003.htm (2013-10-14)

partoprenis promenon eksterurban tra arbaro al kaj de la lago in organizis la gvidanto de alia Esperanto rondo Esperanto Land amiko Lu Wunsch Rolshoven Kun man ado ni libere interkomuniki is pri la plej diversaj temoj kaj ue na is Mi miris kiom multe da diversaj lagoj estas irka Berlino kaj e kun puraj akvo kaj naturo Simila elurbi o estas bona ero por programo de Esperanto klubo en ajna urbo Detlev Blanke mia malnova Esperanto konatulo regalis min en ika restoracio Pli ol tri horojn ni kontentaj konversis rememorante kiel ni devis elturni i e socialismaj kondi oj por progresigi la Esperanto movadon kaj parolante pri la plej diversaj Esperanto temoj Anka pri miaj prelegoj kiujn mi skizis por li Fine okazis mia lasta prelego i foje en Berlina Esperanto societo pri la temo Fascina ri i o de Esperanto esprimeblecoj is superi tion e naciaj lingvoj Estis nur unu horo sed ajne mi sukcesis pruvi mian tezon anta plej multnombra irka 20 eestintoj kunveno kaj iuj estis mirigitaj Certe sen legi multege da Esperanto libroj malfacilas kredi la tezon Poste mi devis haste rapidi al la revena buso Denove du sendormaj noktoj kaj mi revenis el la fabelo al miaj problemoj Mi devas kore danki la grandan gastemon de iuj miaj gastigantoj Certe plej viglas la Esperanto komunumo en Berlino Laboras pluraj Esperanto kolektivoj regule aperas la Berlina Informilo iumonata Kalendaro de Esperanto aran oj La berlina movado funkcias jam la la le oj de la kunagada sistemo forlasinte la malnovi intan hierarkian sistemon En Esperanto Ligo Berlin iuj Esperanto rondoj estas egalaj Neniuj gvidas aliajn Uzante la okazon mi volas kore gratuli la berlinajn gesamideanojn okaze de la balda a centjari o de la Berlina Esperanto Societo Ties poresperantan vervon egale plu da rigas iuj Esperanto rondoj de la urbo Pluprosperon al berlina kaj al tutgermania Esperanto movado komunumo Mi ne adia is Germanion esperante reveni por pluprelegi jam en aliaj Esperanto kluboj Anatolo Gon arov Sankt Peterburg Memoraran oj pri Jan Fethke Pro la centa datreveno de la en kaj ekster Esperantujo fama artisto la Pola Kulturinstituto kaj la kinejo Babylon kune kun la Esperanto Ligo Berlin organizis por Marto kelkajn jubileajn aran ojn Kiel jam en BI 2 03 anoncite nun denove kaj pli detale la programo Atentu ke pro tiuj multaj aran oj la 10an de Marto en Mittendrin ne estos programo 7a de Marto Malfermo de ekspozicio pri vivo kaj verko de Fethke en la Pola Instituto Berlino Karl Liebknecht Str 7 Prezentado de la sensona filmo Mutter Krausens Fahrt ins Glück Veturo de patrinjo Krause en la feli on kun pianluda akompano 8a de Marto Pola Instituto Simpozio pri la agado de Fethke kiel filmisto kaj Esperanto verkisto kun Wanda Fethke Großmann Jan Lewandowski filmhistoriisto Mieczyslaw Kuzmicki filmmuzeo Lodz d ro Jürgen Kasten ligo de germanaj scenaristoj Gerd Bussing Esperanto Liga Berlin gvidado Fritz Schütte urnalisto 8a de Marto 19a h kaj 9a de Marto 22a h Prezentado de la filmo Der http://www.esperanto.de/bb/informiloj/i_3_2003.htm (2013-10-14)

aran o ar oni iam timas ke la grandajn personojn oni forgesos Jan estis nepriskribeble afabla persono granda persono La direktoro de la Filmmuzeo en Lodz Mieczyslaw Kuzmicki resumas Videbli is ke inter la hava oj de la filmmuzeo estis pli multe pri Jan Fethke ol mi atendis kaj ke la nomo Jan Fethke en la pola kinematografio havas pli grandan signifon ol oni povus pensi anta e E filmoj en kiuj li grave kunlaboris kiuj ofte estas montrataj en televido a foje anka en kinejoj malofte oni ligas kun lia nomo Pro tio la renkonti o en tiu ekspozicio anka estas grava por memorigi la polojn pri Jan Fethke kaj mi estas tre danka al la geesperantistoj en Berlin ke ili helpis al mi denove reveni al la nomo al la gusto de Jan Fethke Dank al Detlef Hoffmann kune kun brandenburgiaj geesperantistoj anka polaj Esperanto geamikoj partoprenis la aran on Ili konfesis ke ili anta e ne konis Jan Fethke nek kiel filmisto nek kiel Esperanto verkisto kvankam ili konis liajn filmojn Nun ili deziras popularigi lin en sia regiono Jan Lewandowski fine de la aran o diras Mi pensas ke estis noditaj multflankaj kontaktoj kiuj kondukas al pluaj malkovroj pri Jan Fethke kaj lia filmografio Tio estas la plej grava kion priparoligis tiu konferenco E mi eksciis pri multa novo pri kio mi anta e ne sciis D ro Jürgen Kasten de la Asocio de la scenaristoj kiu anka instruas e la Humboldt universitato rimarkas Mi sciis ke li Fethke skribis ion en la 30aj jaroj sed ne detale Mi nenion sciis pri lia literatura irka o speciale pri lia elstara valoro en la Esperanto literaturo Mi anka malmulte sciis pri lia pola filmverkado ke i estas tiel ampleksa mi anka ne sciis Pro tio mi nun havas du valorajn informojm kiuj malfermas tiun personon al mi tute alie kaj da rigas taksante la aran on La atmosfero estis senstre a Ja ne estas facile por tia simpozio alproksimigi ekkone tri relative limigitajn kulturajn sferojn Mi nenion scias pri Esperanto Vi eble scias relative malmulte pri filmhistorio Kaj kvankam Pollando ne estas malproksime ni la polan kulturon mi parolas por teatro kaj filmo ne tre havas en nia vido Ni pli estas centrita okcidenten al Francio kaj al Usono Pro tio mi trovis in mirege bone funkciante alproksimigi tiel diversajn rondojn en senstre a atmosfero kaj mi kredas ke al ni iuj i plivastigis la bildon kaj donis al ni iuj pli multajn informojn pri vivo kaj verko de Jan Fethke Kaj ar la lia opinio ne ekzistas filmhistorie profunda artikolo pri la scenaristo Jan Fethke Jürgen Kasten nun planas skribi tion por leksikonoj Anka aliaj planoj a di is Gerd Bussing pledas por noveldono de la literaturaj Esperanto verkoj de Fethke La lasta eldono aperis en la 70aj jaroj Peter Bäß la prezidanto de ELB proponas montri la ekspozicion pri Fethke poste en alia loko ekzemple en la Viadrina en Frankfurto e Odro Fethke kiu vivis http://www.esperanto.de/bb/informiloj/i_4_2003.htm (2013-10-14)

20a h estas ser ataj homoj kiuj helpos dum la menciita tempo a parto de i Konferencejo ser ata Kiel eble sciate la fama Jagdschloss Glienicke anta nelonge parte detrui is pro incendio Gesellschaft für Interlinguistik e V tie regule okazigis siajn jarkonferencojn Nun i subite estas sen ta ga konferencejo u eble iu Esperantisto el la regiono de Berlino kaj irka o kun S Bahn aliro konas iun malmultekostan konferencejon kun tranoktoj man eblecoj k a sub unu tegmento Eble iuj asocioj sindikatoj ktp ofertas seminarejon por la a tuno eble Novembro Decembro a por alia tempo Ni bezonas tranoktojn por 25 30 personoj senbruan konferencejon por 40 personoj malmultekostajn man eblecojn ktp Por informoj anta dankas Detlev Blanke dblanke gil snafu de Jubilea IF en norda Germanio Jam la 20an fojon okazos la Internacia Festivalo dum jar an o 27a de Decembro is 3a de Januaro i foje i okazos en Kiel kaj la kadra temo estos Rusio Pliaj informoj kaj ali o e Hans Dieter Platz HDP Pf 1148 34303 Niedenstein tel faks 05624 8007 HDP internacia festivalo de www internacia festivalo de u revivigi malnovan tradicion en la a da Rondo En la unuaj jaroj ni havis en la a da Rondo la kutimon alterne gvidi dum proksimume unu horo iam unu el ni transprenis la taskon elpensi iun komunan fara on tio povis esti iu ajn kondi e ke eblis uzi Esperanton Ni plej ofte ludis iujn efe lingvo ludojn tre diversajn de krucvortenigmo is psikoludo tradukis tekstojn plenumis ekzercojn ktp Nur post la komuna parto komenci is la enerala babilado kiu hodia estas la plej tipa karakteriza o de la a da Rondo Mi tute ne volas kondamni la liberan paroladon kiun mi kutime tre uas kaj i ofte estis precipe dum vivis ankora http://www.esperanto.de/bb/informiloj/i_5_2003.htm (2013-10-14)

k a vo legos el publikigitaj kaj nepublikigitaj verkoj de tiu eminenta Esperanto tradukisto Fa sto Nuda inter lupoj Trigro a romano k a kaj rakontos el la vivo de Karl Schulze Nomtaga koncerto Mi invitas iujn Esperantistojn kiuj atas muzikon al mia koncerto Johannes la 26an de Junio al Haus am Lietzensee Herbartstr 25 S stacio ICC Messe Nord Witzleben Kafo teo kaj kuko ekde 14a h koncerto ekde 15a h is irka 16 h45 Prezo por io 7 Euro Vi a dos verkojn de Johannes Brahms Johann Strauss Johann S Bach kaj de aliaj komponistoj kaj tekstistoj kun persona nomo Johannes Johann kaj Hans Mi ojas vin revidi Venu multnombre Rezervota Esperanto tablo Se eblas bv anonci vian venon la 5an a la 12an de Junio inter 13a h kaj 15a h Johannes Moser Denove informstando la unuan de Majo La tradicia informfesto la unuan de Majo sur Mariannenplatz en Kreuzberg anka i jare okazis kun Esperanto stando organizita de Maldekstra forumo Inter 13a h kaj 18a h estis kvar Esperantistoj kiuj atis informi la publikon Testu vian a toran kapablon La redakcio de La Ondo de Esperanto denove invitas iujn dezirantojn partopreni en tradicia literatura konkurso LIRO 2003 Liro 2003 havas kvin bran ojn Originala prozo ne pli ol 30 000 literojn longa Originala poezio la amplekso ne estas limigita Traduka poezio el la rusa lingvo poemoj de Fjodor Tjut ev Traduka prozo el la rusa lingvo evolek v futljare de Anton e ov Traduka prozo el la angla lingvo The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County de Mark Twain En iu el la bran oj 1 2 3 oni rajtas partopreni per ne pli ol tri verkoj Sendu tri tajpitajn komputile kompostitajn a tre klare skribitajn ekzemplerojn de la konkursa o al la sekretario de Liro http://www.esperanto.de/bb/informiloj/i_6_2003.htm (2013-10-14)

dok/archiv_de.txt · Zuletzt geändert: 2015/03/18 11:43 von roland